Regulamin przekazywania darowizn

I. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia przez Fundację LINIA FRONTU z siedzibą w Rzeszowie, Plac Wolności 13/2, 35-073 Rzeszów, wpisanej do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0001018664, NIP: 9522047732, REGON: 141415140, zwaną dalej Fundacją usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu osobom korzystającym ze strony liniafrontu.org, przekazywanie darowizn pieniężnych, na działania statutowe Fundacji.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Darczyńcy, należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą ze strony liniafrontu.org w celu przekazania darowizny.
 3. Korzystając ze strony do przekazywania darowizn, Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńców na stronie liniafrontu.org

II. Zasady przekazywania darowizn na stronie

 1. Darowiznę można przekazać po wpisaniu kwoty oraz po kliknięciu przycisku „POMAGAM” na stronie liniafrontu.org. Po kliknięciu w link należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie operatora płatności.
 2. Przekazywanie darowizn na stronie liniafrontu.org odbywa się za pośrednictwem operatora płatności „PayU” i „PayPal”
  • PayU SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP 7792308495, REGON 300523444, KRS 0000274399
  • PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulavard Royal L-244, Luksemburg, numer w rejestrze handlowym: R.C.S. Luxembourg B 118 349, numer VAT: LU22046007
 3. Darowiznę można wpłacić przy pomocy przelewu elektronicznego, karty płatniczej (kredytowej lub debetowej) i systemu płatności mobilnych BLIK.
 4. Wpłaty Darczyńców są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane.
 5. Za pośrednictwem strony można przekazywać darowizny jednorazowe lub darowizny cykliczne (patrz niżej) umożliwiające regularne, comiesięczne przekazywanie zadeklarowanej kwoty pieniężnej ze wskazanej karty płatniczej na rzecz Fundacji.
 6. Przekazując darowiznę Darczyńca może wybrać jedną z kwot sugerowanych na stronie liniafrontu.org lub wpisać dowolną, wybraną przez siebie kwotę w pole „Inna”.

III. Darowizny regularne w postaci płatności cyklicznych

 1. Darczyńca wybierając przekazanie darowizny w formie płatności cyklicznej decyduje się na comiesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A. lub PayPal) z karty płatniczej liniafrontu.org kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wybranej lub wpisanej przez siebie Darowizny.
 2. Darowizna cykliczna będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.
 3. Darczyńca w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty są przechowywane przez operatora płatności. Operator płatności pośrednicząc w dokonaniu płatności, udostępnia Token do płatności cyklicznych (wirtualny identyfikator karty), umożliwiający przypisanie do indywidualnego Darczyńcy unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Darczyńca cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Fundacji.
 4. Fundacja nie gromadzi i nie przetwarza w swoim systemie informatycznym danych z kart płatniczych (kredytowych lub debetowych) Darczyńców. Dane te Darczyńca udostępnia wyłącznie operatorom płatności.
 5. Dane Darczyńcy, tytuł, oraz kwota płatności dostarczane są operatorowi płatności przez Fundację. Zlecenie przekazywane jest do rejestracji po otrzymaniu przez operatora płatności wpłaty.
 6. Operator płatności nie pobiera od Darczyńcy opłaty od realizacji usługi. Cała kwota darowizny trafia na konto Fundacji. Operator płatności pobiera od Fundacji prowizję oraz dodatkowe opłaty.
 7. W przypadku braku środków na koncie lub zbyt niskiego limitu autoryzacyjnego zadeklarowana kwota nie zostanie pobrana.
 8. W dniu, w którym ważność karty Darczyńcy upłynie, obciążanie karty ustanie i darowizny nie będą pobierane. Kolejne darowizny Darczyńca może realizować po wznowieniu karty i ponownym ustanowieniu na stronie liniafrontu.org regularnej płatności za pomocą nowej karty.
 9. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy operatorów płatności dostępne na stronie: 
  https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania
  https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full

IV. Dane osobowe

Sposoby przetwarzania danych osobowych Darczyńców przez Fundację opisane są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie liniafrontu.org

V. Reklamacje, rezygnacja z płatności cyklicznych, zwroty darowizny, reklamacje usług 

 1. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny jednorazowej lub cyklicznej, należy je zgłosić Fundacji pod adresem: [email protected] 
 2. Darczyńca może złożyć reklamację bezpośrednio do operatora płatności, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach operatora  płatności nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z ego postanowieniami.
 3. Płatność cykliczną Darczyńca może odwołać w dowolnym momencie, kontaktując się z Fundacją pod adresem: [email protected].  Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Rezygnacja z darowizny”, a w treści umieszczenie informacji takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, który był podawany w deklaracji przystąpienia do płatności cyklicznych. Płatność zostanie odwołana od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Darczyńca zgłosił odwołanie.
 4. Darczyńcy mają prawo zażądać zwrotu darowizny w terminie 7 dni od jej wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu należy wysłać e-mail na adres: [email protected]. Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Zwrot darowizny”. Wpłata, po potrąceniu kosztów przelewu, zostanie zwrócona w terminie do 7 dni roboczych od dnia wpływu zgłoszenia do Fundacji.